Hình của  Đình Hiệp Lê
Thông báo lịch báo cáo thực tập 1 đợt 2 khóa 8
Bởi Đình Hiệp Lê - Thursday, 31 August 2017, 07:25 PM
 
Sinh viên K8-CNTT

- Nộp báo cáo 3 bản + 3 đĩa: Vào ngày 5/8/2017 tại Khoa CNTT giờ hành chính (Quá hạn Khoa sẽ không thu)
- Bộ môn: Khoa học máy tính, và bộ môn Hệ thống thông tin báo cáo vào 8h30 ngày 8/9/2017 - Phòng 402,403B2.
- Bộ môn: Mạng và truyên thông báo cáo 8h30 ngày 9/9/2017 - Phòng 301B2
(Các nhóm chuẩn bị kỹ bài báo cáo thực tập của nhóm mình trước hội đồng)