Hình của  Thi  Thúy Cao
Thu báo cao thực tập đợt 2 - hè
Bởi Thi Thúy Cao - Sunday, 27 August 2017, 08:03 PM
 
Gửi sinh viên Khóa 8
Khoa sẽ thu báo cáo thực tập của sinh viên đi thực tập vào đợt 2 kì hè vào ngày 30/082017!
Khoa gửi lịch để tất cả sinh viên nộp báo cáo đúng thời hạn!