Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)

Tin tức chung

Hình của Đình Hiệp Lê
Thông báo điểm đồ án TN khóa 7
Bởi Đình Hiệp Lê - Monday, 12 June 2017, 01:52 AM
 


Sinh viên K7-CNTT xem điểm bảo vệ đồ án tốt nghiệp
Hình của Thi Thúy Cao
Thông báo nộp Khóa luận sau khi chỉnh sửa
Bởi Thi Thúy Cao - Tuesday, 6 June 2017, 08:11 PM
 
Gửi sinh viên Khóa 7 - Khoa Giáo dục!
Theo kế hoạch sinh viên Khóa 7 sau khi bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp xong sẽ chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng. Tất cả sinh viên chỉnh sửa, in bìa cứng mạ vàng và nộp về thư viện trường. Sinh viên nào được điểm 10 sẽ nộp thêm 1 quyển để lưu ở thư viện của Khoa.
Lưu ý: sinh viên nộp lên thư viện phải lấy giấy biên nhận và nộp về Khoa cho TLĐT.
Thời gian cuối: thứ 2 ngày 12 tháng 06 năm 2017!
Hình của Ngọc Huyền Trịnh
QĐ V/v Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2016 – 2017
Bởi Ngọc Huyền Trịnh - Thursday, 1 June 2017, 07:37 PM
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC


Số 363 /QĐ-HVQLGD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH
V/v Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2016 – 2017
đối với sinh viên hệ chính quy

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Quản lý giáo dục;
Căn cứ Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;
Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;
Căn cứ văn bản số 28/VBHN-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014, hợp nhất Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 và Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-HVQLGD ngày 09/05/2008 về việc ban hành quy định về học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên chính quy thuộc Học viện Quản lý giáo dục;
Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên Khóa VII, VIII, IX, X hệ chính quy trong học kì I năm học 2016 - 2017;
Căn cứ kết luận của Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên Khóa VII, VIII, IX, X hệ chính quy Học viện Quản lý giáo dục phiên họp ngày 26/05/2017;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập (học kỳ I) năm học 2016 -2017 cho 114 sinh viên hệ chính quy thuộc Khoa Quản lý, Khoa Giáo dục, Khoa CNTT (có danh sách và phụ lục kèm theo), với tổng số tiền 371.800.000 đồng (Ba trăm bảy mươi mốt triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn).

Điều 2. Sinh viên trên được hưởng 05 (năm) tháng mức học bổng khuyến khích học tập theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Các ông (bà) Trưởng các đơn vị: Văn phòng Học viện, Phòng Công tác HSSV, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Đào tạo, Khoa Giáo dục, Khoa Quản lý, Khoa CNTT, các đơn vị liên quan thuộc Học viện và các sinh viên có tên trong Điều 1 thuộc Học viện Quản lý giáo dục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 1, 3;
- Lưu HSSV, VP. KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCPGS.TS Lê Phước Minh


Hình của Thùy Anh Trần
Thông báo thu giấy tờ hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2016-2017
Bởi Thùy Anh Trần - Wednesday, 31 May 2017, 02:56 AM
 
Thông báo thu giấy tờ hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2016-2017.
Ghi chú: mẫu đơn xin hỗ trợ chi phí học tập và mẫu giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo đính kèm file
- Mọi thắc mắc về vấn đề hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên liên hệ: cô Trần Thùy Anh (P.CTHSSV - P101 nhà A1) SĐT: 0912512538
Hình của Thùy Anh Trần
QUYẾT ĐỊNH TRỢ CẤP XÃ HỘI VÀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
Bởi Thùy Anh Trần - Wednesday, 31 May 2017, 02:54 AM
 
QUYẾT ĐỊNH TRỢ CẤP XÃ HỘI VÀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

LƯU Ý: - SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI VÀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ XEM THÔNG BÁO NHẬN TIỀN TCXH CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH.
- MỌI THẮC MẮC CỦA SINH VIÊN VỀ VẤN ĐỀ TCXH VÀ MGHP LIÊN HỆ CÔ TRẦN THÙY ANH (PHÒNG CÔNG TÁC HSSV - P101 NHÀ A1) - SĐT: 0912512538 (GIỜ HÀNH CHÍNH)

Bỏ qua Hoạt động gần đây

Hoạt động gần đây

Hoạt động từ Sunday, 25 June 2017, 03:16 AM

Không có gì mới kể từ lần đăng nhập gần nhất của bạn

Bỏ qua Lịch

Lịch

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 Hôm nay Tuesday, 27 June 27 28 29 30  
Bỏ qua Thành viên trực tuyến

Thành viên trực tuyến

(cách đây 5 phút)
 • Khách vãng lai
Bỏ qua Tin mới nhất

Tin mới nhất

 • 12/06/2017, 01:52
  Đình Hiệp Lê
  Thông báo điểm đồ án TN khóa 7 Đọc tiếp...
 • 6/06/2017, 20:11
  Thi Thúy Cao
  Thông báo nộp Khóa luận sau khi chỉnh sửa Đọc tiếp...
 • 1/06/2017, 19:37
  Ngọc Huyền Trịnh
  QĐ V/v Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2016 – 2017 Đọc tiếp...
 • 31/05/2017, 02:56
  Thùy Anh Trần
  Thông báo thu giấy tờ hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2016-2017 Đọc tiếp...
 • 31/05/2017, 02:54
  Thùy Anh Trần
  QUYẾT ĐỊNH TRỢ CẤP XÃ HỘI VÀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 Đọc tiếp...
Bỏ qua Sự kiện sắp diễn ra

Sự kiện sắp diễn ra

Không có sự kiện nào sắp diễn ra